Bekostiging

De bekostiging valt uiteen in een aantal hoofdgroepen:

WLZ

De Wet langdurige zorg (Wlz) is per 1 januari 2015 ingevoerd en vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Lees meer op de website van de rijksoverheid.

Voortgezet verblijf (GGZ B opname)
Voortgezet verblijf volgt op 'Specialistische GGZ met opname' (die door de zorgverzekeraar werd betaald). Het voortgezet verblijf werd in 2014 betaald vanuit de AWBZ. De zorg die u krijgt staat beschreven in een zorgzwaartepakket. Men noemt dit een GGZ B-pakket. In 2015 gaat de zorg uit het GGZ B-pakket naar de Wet langdurige zorg. Lees meer op de website van de rijksoverheid.

Gemeenten

Mensen met psychische problemen en aandoeningen hebben te maken met hun gemeente als het gaat om huisvesting, uitkeringen en re-integratie naar werk. Eventueel ook met schuldhulpverlening. De gemeenten voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Daarin zijn ook de opvang voor dak- en thuislozen, bemoeizorg en preventieactiviteiten op het gebied van geestelijke gezondheid geregeld. Vanaf 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor integrale ondersteuning aan kwetsbare burgers. Het idee daarachter is dat de gemeente dicht bij de burger staat en zijn sociale en maatschappelijke omgeving het beste kent. GGZ Nederland, brancheorganisatie voor de ggz en verslavingszorg, is met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en andere partners in overleg over dit onderwerp. Ook op lokaal niveau voeren ggz-instellingen gesprekken met gemeenten en andere netwerkpartners over overheveling van zorg van landelijk of provinciaal niveau naar gemeenten (transitie). Er vinden drie transities plaats:

  • Ambulante individuele en groepsbegeleiding, inloop en kortdurend verblijf gaan vanuit de AWBZ naar de Wmo.
  • Jeugdzorg (voorheen gefinancierd via AWBZ en zorgverzekeringswet) wordt een gemeentelijke jeugdhulpplicht. Hier is een Jeugdwet voor ontwikkeld.
  • De re-integratie middelen van de Wajong-groep van UWV gaan naar gemeenten. Dit wordt geregeld in een Participatiewet.

Justitie

Forensische psychiatrie verleent geestelijke gezondheidszorg in een strafrechtelijk kader. De forensische psychiatrie biedt gedwongen verpleging en behandeling aan personen die van de rechter een vrijheid beperkende maatregel gekregen hebben. Tbs (terbeschikkingstelling) is de meest bekende vorm. In de forensische psychiatrie gaat de zorg gepaard met bescherming van de samenleving. Gespecialiseerde ggz in strafrechtelijk kader wordt bekostigd via Diagnose Behandeling en Beveiliging Combinatie (DBBC). In bepaalde situaties is er nog sprake van bekostiging via Zorgzwaartepakketten. De NZa stelt de regeling hiervoor vast. De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) is verantwoordelijk voor het vaststellen van de prestaties en tarieven voor de forensische zorg. Lees meer op de website van GGZ Nederland.

Zorgverzekeringswet

Alle geestelijke gezondheidszorg die gericht is op genezing valt onder de Zorgverzekeringswet. De verzekeraar vergoedt deze zorg.