Alle Onderzoeken & Publicaties van Bloemert, Hendrikje

Onderzoek

Deelonderzoek promotie ‘Factoren van invloed op de intensiteit van de behandeling van patiënten met een autismespectrumstoornis en het geassocieerde herstel (Intensive Specialized Autism Care Study (ISAC study))’.

Doel onderzoek:
Het eerste doel is het verkrijgen van inzicht in de processen het ontstaan van een crisis die leiden tot een intensieve klinische behandeling bij patiënten met ASS en de invloed van persoons- en omgevingsfactoren op dit proces.
Het tweede doel is het verkrijgen van inzicht in het herstelproces van patiënten met ASS na een intensieve klinische behandeling. Tevens zal worden onderzocht hoe de persoons- en omgevinsgebonden factoren dit proces beïnvloeden

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Hoe verlopen processen van ontstaan van de crisis die leiden tot een intensieve klinische behandeling patiënten met ASS? Welke persoons- en omgevingsfactoren zijn van invloed op dit proces?
Hoe verloopt het proces van herstel van patiënten met ASS na een intensieve klinische behandeling en welke persoons- en omgevingsfactoren beïnvloeden dit proces?


Voor een deel van de patiënten met ASS blijkt de reguliere zorg in de basis- of specialistische GGz ontoereikend te zijn, vaak als een gevolg van gebrek aan kennis over ASS (Weis et al., 2013; White et al., 2012). Hierdoor kan ernstige ontregeling, crisis en stagnatie in de behandeling ontstaan, wat een autisme-specifieke (intensieve) behandeling noodzakelijk maakt. Een autisme-specifieke behandeling in de specialistische GGz varieert in intensiteit, van laag frequent ambulant tot een intensieve 24-uurs behandeling. In dit onderzoek wordt uitgegaan van twee groepen, namelijk de groep die gespecialiseerde behandeling ontvangt bij de poliklinische afdelingen van het Dr. Leo Kannerhuis wordt vergeleken met de groep die intensieve gespecialiseerd behandeling ontvangt bij de Crisisinterventie en Intensieve Behandeling Autisme  (CIBA; 12 tot 23 jaar) van het Dr. Leo Kannerhuis of de Medium Care en High Care (MC/HC;18 tot 65 jaar) afdeling van Dimence. Er is vanuit onderzoek en de literatuur weinig bekend over welke factoren van invloed zijn op de behandelintensiteit van patiënten met ASS. Evenmin is bekend welke factoren herstel beïnvloeden bij een (intensieve) gespecialiseerde behandeling voor patiënten met ASS.


Aanleiding: Voor dubbeldiagnose cliënten, met een verstoord slaappatroon, werd een slaapcursus ontwikkeld en gegeven. Hierin zijn verschillende niet-farmacologische interventies verwerkt, zoals stimuluscontrole, slaaphygiëne-educatie, cognitieve therapie en relaxatietraining. In veel kwantitatieve onderzoeken is het effect van deze interventies op de slaapkwaliteit onderzocht. Tot nog toe is nauwelijks tot geen kwalitatief onderzoek gedaan naar de ervaring van de slaapkwaliteit en het dagelijks functioneren bij een verstoord slaappatroon.


Aanleiding: Dit onderzoek wordt uitgevoerd in het kader van een van de projecten binnen de academische werkplaats autisme Reach-AUT: “klinische crisisbehandeling bij mensen met autisme”. Het onderzoek is opgezet om de aanwezige kennis over klinische crisisbehandelingen te ontsluiten en verder te onderzoeken.


Publicatie