Alle Onderzoeken & Publicaties van Geerling, Bart

Onderzoek

Aanleiding:
Lithium is een veelgebruikt medicijn in de behandeling van bipolaire stoornissen. Voor een veilig gebruik van het medicijn dienen GGZ-professionals de bloedspiegels van lithiumgebruikers goed te monitoren. Normaliter wordt dit in het laboratorium gedaan. De lithiummeter biedt het alternatief om de lithiumspiegel van een patiënt direct op locatie te meten via een vingerprik. Het resultaat volgt binnen 8 minuten. De lithiummeter heeft echter ook beperkingen, en een bepaling met dit apparaat is vijf keer zo duur als een lithiumbepaling via het laboratorium. Daarom is het van belang om de toepasbaarheid en waarde van de lithiummeter voor de zorgpraktijk te onderzoeken. (Ch 1)

Doel onderzoek:
Het doel van dit onderzoek is om de perspectieven van GGZ-professionals op de toepasbaarheid en waarde van de lithiummeter voor de zorgpraktijk bij de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis in kaart te brengen. (Ch 2)

Centrale vraagstelling en deelvragen:
Wat is het perspectief van GGZ-professionals op de toepasbaarheid en waarde van de lithiummeter voor de zorgpraktijk bij de behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis?


Introduction: Maternal depression during pregnancy is associated with adverse neonatal outcomes, such as preterm birth and low birth weight. This has a high public health significance because preterm birth and low birth weight are leading causes of mortality and morbidity in infants. Furthermore, depression during pregnancy and in the postpartum period, can predict bonding difficulties. Although previous research showed that a depressive or anxiety disorder during pregnancy are associated with adverse neonatal outcomes most studies are based on a depressive or anxiety diagnosis and not on the level of experienced depressive and anxiety symptoms.

Study aim: The present study aimed to assess whether severity of anxiey and/or depressive symptoms during pregnancy is associated with adverse neonatal outcomes.

Methods: Data for this investigation are obtained from the outpatient clinic ‘Psychiatry and Pregnancy’ of Dimence mental health institute in the Netherlands. The sample consists of women with a current or lifetime diagnosis of depression and/or anxiety based on DSM 5 criteria. Variables include demographic and personal characteristics, depressive symptoms, anxiety symptoms, degree of support, level of perfectionism, obsession and compulsion symptoms and level of bonding between mother and child. Neonatal outcomes include preterm birth, low birth weight and Apgar score, and are obtained from the partus reports. Chi-square statistics for categorical and analyses of variance for continuous variables are used to compare characteristiscs across depressive disorder, anxiety disorder and comorbid depression/anxiety disorder. Associations between depressive and anxiety characteristics and neonatal outcomes are examined using logistic regression analyses. Analyses are corrected for covariates age, educational level, chronic somatic disease, alcohol/substance use, medication use and psychological treatment.


Background:
In bipolar disorder (a severe mental illness, characterised by recurrent mood episodes with manic, hypomanic and depressive episodes altered with euthymic periods), positive psychology interventions are rarely applied. Although there is evidence that PPI’s can fill in a current gap between treatment and unmet needs.

Aim:
The current study is designed to study the acceptability of the application and to study the feasibility of the design of the study. We will use a mixed-method design of quantitative and qualitative methods.


Aanleiding:
De behoefte om een applicatie voor symptoommonitoring en positieve psychologie interventies voor mensen met een bipolaire stoornissen te ontwikkelen en samen te brengen in een mobiele applicatie voor smartphones komt voort uit twee gesignaleerde ontwikkelingen/behoeften:
a)         er zijn geen of weinig betrouwbare apps voor symptoommonitoring te downloaden (Nicolas e.a. 2015)
b)         voor zover bekend zijn positieve psychologie interventies nog niet specifiek gemaakt voor bipolaire stoornissen en derhalve is het effect van deze interventies bij mensen met een bipolaire stoornis niet onderzocht (Geerling e.a. 2016, poster).


Aanleiding:
Dit onderzoeksproject maakt deel uit van een promotietraject en wordt uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit Twente, de VU en Dimence. De onderzoeken –en de daaraan gekoppelde interventies- die in het kader van het onderzoeksproject uitgevoerd worden dienen uiteindelijk bij te dragen aan het verbeteren van welbevinden en kwaliteit van leven voor de patiëntengroep die kampt met een bipolaire stoornis.


Aanleiding:
In West-Europa vormen zorguitgaven de grootste single item kostenpost van de collectieve uitgaven en zet deze in toenemende mate onder druk. Een oplossing voor dit probleem wordt gezocht in de vorm van taakherschikking. De omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de zorg zijn echter niet alleen belangrijke bepalende factoren voor de kosten van zorg, maar ook voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.


Medimate heeft een systeem ontwikkelt, het Medimate MiniLab,waarmee het mogelijk is in een druppel bloed uit een vingerprik de lithium spiegel te bepalen. Dat met de Medimate technologie een nauwkeurige en betrouwbare lithiumspiegel bepaling mogelijk is werd in december 2009 al aangetoond. Het grote probleem was echter dat te veel metingen door het systeem werden afgekeurd en er geen meetresultaat werd vrijgegeven. Om dit het hoofd te kunnen bieden werd het systeem volledig gewijzigd, waardoor een nieuwe validatie nodig is.


Publicatie

Stevens, A.W.M.M., Goossens, P.J.J. & B. Geerling (2017). ISBD congress, Washington, mei 2017 (poster).


Geerling, B., Stevens, A.W.M.M., Goossens, P.J.J. (2017). European Conference on Mental Health, Berlijn oktober 2017 (poster) 


Geerling, B., Kraiss, J.T., Kelders,S.M., Stevens, A.W.M.M., Kupka, R.W. & E.T. Bohlmeijer. APA 2018, New York, mei 2018 (poster).


Pagina's