Overzicht Onderzoek

Achtergrond: Door middel van een case-study is gekeken naar waar een ondersteuningsprogramma voor naastbetrokkenen aan zou moeten voldoen. Methode: Behoeften onderzoek middels interviews met open vragen aan de hand van topics en triangulatie door een content analyse van verschillende bronnen. Resultaten: ADHD heeft een grote invloed op het gezin, naastbetrokkenen geven voorkeur aan een andere invulling van ondersteuningsprogramma’s dan zorgprofessionals en een virtuele ontmoetingsruimte voor...


Een manische episode kan duidelijke beperkingen in werk, of normale sociale activiteiten, of relaties met anderen veroorzaken en is geassocieerd met een slecht gezin functioneren. Correlaties bestaan tussen veranderen van de patiënts stemming en het niet begrijpen van de patiënts gedrag door de naast betrokkenen, zich terugtrekken uit sociaal contact door naast betrokkenen en hun gevoel van hulpeloosheid hopeloosheid. Het door mantelzorgers gerapporteerde tekort aan professionele support is...


Medimate heeft een systeem ontwikkelt, het Medimate MiniLab,waarmee het mogelijk is in een druppel bloed uit een vingerprik de lithium spiegel te bepalen. Dat met de Medimate technologie een nauwkeurige en betrouwbare lithiumspiegel bepaling mogelijk is werd in december 2009 al aangetoond. Het grote probleem was echter dat te veel metingen door het systeem werden afgekeurd en er geen meetresultaat werd vrijgegeven. Om dit het hoofd te kunnen bieden werd het systeem volledig gewijzigd, waardoor...


Achtergrond: De aanwezigheid van een borderline persoonlijkheidsstoornis (BPS) heeft een ongunstig effect heeft op het beloop van een bipolaire stoornis (BiS). Naast een zeer ongunstig ziektebeloop is er tevens sprake van een slechtere prognose en respons op medicatie, langere behandelduur, frequentere psychiatrische opnames (c.q. hogere kosten), hogere drop-out, verhoogde kans op middelenmisbruik, toename van het suiciderisico en meer beperkingen in het sociale en beroepsmatige functioneren....


Er is veel onderzoek gedaan naar de ervaring van herstel bij cliënten met verslaving of psychiatrische problematiek. Hieruit blijkt dat hulpverlening belangrijke rol kan spelen in de ondersteuning van cliënt in dit proces. Deze studie onderzocht ervaring van herstel van cliënten met verslaving én psychiatrische problematiek (ADHD).


In de klinische praktijk wordt men regelmatig geconfronteerd met complexe vraagstukken rondom de diagnostiek van autisme en schizofrenie; op diverse terreinen is de overlap tussen beide stoornissen groot gebleken en het instrumentarium om verfijnde differentiaaldiagnostiek uit te voeren ontbreekt vooralsnog. Huidige studie is uitgevoerd vanuit fenomenologisch perspectief; het onderzoek heeft zich gericht op de overeenkomsten en verschillen tussen autisme en schizofrenie met betrekking tot de...


Inleiding: Mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) ondervinden problemen met het verwerken van het emotionele discours. Dit betreft het navertellen van verhalen met een emotionele lading, het herinneren van emotionele gebeurtenissen in het eigen leven en het leggen van causale verbanden tussen eerdere gebeurtenissen en daaropvolgende  gedragsresponsen (Barnes et al, 2009; Capps et al, 2000; Losh et al, 2006). Anderzijds hebben mensen met ASS meer algemene moeite omde globale context te...


Dit onderzoeksproject vraagt aandacht voor de existentiële dimensie bij schizofrenie of een psychotische stoornis. Zingeving en verlieservaring zijn belangrijke thema’s die nader onderzoek verdienen in relatie tot biopsychosociaal welzijn. Achterliggende gedachte is dat herstel bij schizofrenie afhankelijk is van 1) het verwerken van ziekte-gerelateerde verliezen, 2) persoonlijk zin geven aan de eigen ziekte, en 3) op basis hiervan nieuw inzicht en een nieuwe identiteit ontdekken waarin de...


De RAADS-R is een instrument van 80 items dat gebruikt kan worden om autisme spectrum stoornissen (ASS) bij volwassenen te helpen diagnosticeren. Ritvo heeft de vragenlijst ontwikkeld bij het Child Study Center in Yale en recent de herziene versie getoetst bij 201 volwassenen met ASS en 578 controles. De psychometrische eigenschappen waren indrukwekkend: een sensitiviteit van 97%, een specificiteit van 100% en een testretest betrouwbaarheid van .987*(Ritvo et al, 2011).


Aanleiding: Binnen de groep volwassen vrouwen met verslaving valt op dat ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS) laat gediagnosticeerd worden. Meestal waren andere klachten (depressie, angst en andere vormen van comorbiditeit, bijvoorbeeld borderlinepersoonlijkheidsstoornissen) vaak in relatie tot negatieve life events reden voor consultatie algemene psychiatrie.


Pagina's