Overzicht Onderzoek

Aanleiding:Bij de COS worden cliënten met autisme (en ADHD) behandeld, het doel van de behandeling is om cliënten te ondersteunen bij het herwinnen van hun zelfregie. De doelgroep is cliënten met autisme (en ADHD), specifiek volwassenen in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar die zelfregie kunnen meten, maar het is onduidelijke welke het meest geschikt is voor deze doelgroep. Na literatuuronderzoek worden er een aantal vragenlijsten geselecteerd die...


Aanleiding:In mijn huidige werk als senior psychiatrisch verpleegkundige binnen team Ontwikkelingsstoornissen van Dimence, zie ik geregeld volwassen cliënten met een autisme spectrum stoornis (ASS) die inactief zijn. Dit zijn mensen die het niet lukt om een aantal basale activiteiten uit te voeren.


Online behandeling binnen de ggz wordt steeds meer ontwikkeld maar nog weinig effectief geimplementeerd. In de tweedelijns zorg biedt de combinatie tussen online en face-to-face behandeling, in de praktijk ‘blended behandeling’ genoemd, perspectief voor innovatie. Blended behandeling kan een belangrijke rol spelen in het voorkomen van onder- en overbehandeling doordat er een combinatie gezocht kan worden tussen zelfstandigheid van de client (d.m.v. online modules) en ondersteuning van de...


Aanleiding: ‘Guided exposure’ is een behandelmethode die aan alle patienten van de orthopsychiatrische woonvoorziening (OPW) wordt aangeboden. Met deze methode wordt de zelfredzaamheid van jongvolwassenen met ASS vergroot door vanuit een veilig basisprogramma leersituaties uit te lokken in een steeds grotere omgeving. Deze blootstelling aan de omgeving kan worden gezien als een exposure in vivo (dat wil zeggen: onderdompeling in de maatschappij) met dien verstande dat er voortdurend wordt...


Verslaving bij volwassenen met een autisme spectrum stoornis (ASS) komt bij 30% van de mensen met ASS voor, maar kennis over de comorbiditeit en de beschikbaarheid van behandelmogelijkheden zijn beperkt. Het Centrum Ontwikkelingsstoornissen heeft op grond van zijn onderzoek en klinische ervaring een specifieke behandeling ontwikkeld die in de klinieken voor volwassenen met ASS wordt aangeboden. De basis van de behandeling is begrip van de functie van de verslaving tegen het licht van de...


Naar aanleiding van een in een eerder stadium uitgevoerd effectonderzoek waarin werd beoogd de werkzaamheid en doeltreffendheid van eigen kracht conferenties (EK-c’s) bij mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) te onderzoeken, is vanwege een zeer lage respons nadere analyse verricht. Door nieuwe analyses van bestaande tevredenheidvragenlijsten en follow-up interviews werd beoogd inzicht te verkrijgen in de voorwaarden voor en drempels bij EK-c’s bij mensen met ASS.


Achtergrond: Hoewel er de afgelopen jaren allerlei vormen van psychiatrische thuiszorg zijn ontstaan en er veel studies de professionele ervaringen hiermee beschrijven, is er weinig onderzoek gedaan naar hoe patienten deze zorg ervaren. Zicht krijgen op hoe patienten de zorg ervaren kan bijdragen aan het aansluiten op de hulpvraag van de patient. Doel: In kaart brengen van de ervaringen van patienten van team SPITS met de behandeling van SPITS. Welke interventies hebben patienten als helpend...


In ambulante behandelcentra in de ggz is een bekend probleem dat een deel van de patienten na de behandeling restklachten overhoudt en langdurig in zorg blijft. Hierdoor neemt de behandelcapaciteit af en ontstaat er geleidelijk minder ruimte om nieuwe patienten toe te laten, met oplopende wachttijden als gevolg.


In 2011 overleden 1647 personen ten gevolge van zelfdoding, van wie een minderheid kinderen en jongeren tot 18 jaar. Naar aanleiding van de vraagstelling van de kinderartsen van de Isala Klinieken over de continuiteit van zorg voor kinderen en jongeren die na een suicidepoging na intoxicatie werden behandeld, vond retrospectief prevalentieonderzoek plaats bij de Isala Klinieken in Zwolle. Doel van het onderzoek was de verbetering van de zorg. Uit dossieronderzoek kwam naar voren dat in de...


Aanleiding: Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 66% van alle patienten in de geestelijke gezondheidszorg lijdt aan slaapproblemen, waaronder insomnia. Een effectieve nietmedicamenteuze interventie bij insomnia is music-assisted relaxation (MAR), oftewel ontspanning door muziek. In de klinische praktijk leidde het toepassen van MAR tot een statistisch significante verbetering van de slaapkwaliteit. In de ambulante setting is MAR niet eerder onderzocht. Methode: Een mixed methods pilotonderzoek met...


Pagina's