Overzicht Onderzoek

Inleiding: Mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) ondervinden problemen met het verwerken van het emotionele discours. Dit betreft het navertellen van verhalen met een emotionele lading, het herinneren van emotionele gebeurtenissen in het eigen leven en het leggen van causale verbanden tussen eerdere gebeurtenissen en daaropvolgende  gedragsresponsen (Barnes et al, 2009; Capps et al, 2000; Losh et al, 2006). Anderzijds hebben mensen met ASS meer algemene moeite omde globale context te...


Dit onderzoeksproject vraagt aandacht voor de existentiële dimensie bij schizofrenie of een psychotische stoornis. Zingeving en verlieservaring zijn belangrijke thema’s die nader onderzoek verdienen in relatie tot biopsychosociaal welzijn. Achterliggende gedachte is dat herstel bij schizofrenie afhankelijk is van 1) het verwerken van ziekte-gerelateerde verliezen, 2) persoonlijk zin geven aan de eigen ziekte, en 3) op basis hiervan nieuw inzicht en een nieuwe identiteit ontdekken waarin de...


De RAADS-R is een instrument van 80 items dat gebruikt kan worden om autisme spectrum stoornissen (ASS) bij volwassenen te helpen diagnosticeren. Ritvo heeft de vragenlijst ontwikkeld bij het Child Study Center in Yale en recent de herziene versie getoetst bij 201 volwassenen met ASS en 578 controles. De psychometrische eigenschappen waren indrukwekkend: een sensitiviteit van 97%, een specificiteit van 100% en een testretest betrouwbaarheid van .987*(Ritvo et al, 2011).


Aanleiding: Binnen de groep volwassen vrouwen met verslaving valt op dat ontwikkelingsstoornissen (ADHD, ASS) laat gediagnosticeerd worden. Meestal waren andere klachten (depressie, angst en andere vormen van comorbiditeit, bijvoorbeeld borderlinepersoonlijkheidsstoornissen) vaak in relatie tot negatieve life events reden voor consultatie algemene psychiatrie.


Aanleiding voor dit onderzoek is het idee dat mensen met As II cluster C persoonlijkheidsproblematiek vatbaar zijn voor het ontwikkelen van As I stemmings- en angststoornissen. Er is geen onderzoek beschikbaar naar de effectiviteit van de gecombineerde behandeling van beide stoornissen.


Ons onderzoek is uitgevoerd in het circuit Spoedeisende Psychiatrie te Zwolle. De Spoedeisende Psychiatrie biedt gespecialiseerde spoedeisende psychiatrische zorg, behandeling en begeleiding voor mensen met acute psychische problemen tussen de 18 en 65 jaar. Het doel van het onderzoek was om zicht te krijgen op welke wijze de Spoedeisende Psychiatrie werkt met betrekking tot het inzetten van naastbetrokkenen bij de behandeling en met name bij het verminderen van Dwang en Drang.


Bij Dimence (Almelo) kunnen cliënten met een angst- of stemmingsstoornis kiezen voor een online of ‘face-to-face’ behandeling.Als een cliënt voor een online behandeling kiest, krijgt hij eerst een online psycho-educatie programma met e-mailbegeleiding van een behandelaar. In augustus 2011 is een onderzoek gestart naar het gebruikersprofiel, motivatie en gedrag bij dit programma. Het gebruikersprofiel wordt vastgelegd middels sociaal demografische variabelen en het niveau van psychische klachten...


Aanleiding: Uit eerder uitgevoerd kwantitatieve onderzoek is gebleken dat er op diverse levensgebieden hulpvragen en zorgbehoeften aanwezig zijn bij patiënten met SUD en ADHD en patiënten met SUD en ASD. Probleemstelling: Er is geen wetenschappelijke kennis over de inhoud van de hulpvragen en zorgbehoeften binnen het verpleegkundig domein van patiënten met SUD en ADHD en/of ASD. Vraagstelling: Welke betekenis geven volwassen patiënten met verslavingsproblematiek en ADHD of ASD aan hulpvragen en...


Doel: Het identificeren en vergelijken van de ervaren belasting van naastbetrokkenen van volwassen patienten met Substance Use Disorder (SUD) met en zonder Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Om mogelijke verschillen in correlaties tussen ervaren belasting en EE van naastbetrokken tussen  patientengroepen te onderzoeken.


Het betreft een kwalitatieve onderzoek binnen Dimence en gericht op patiënten die een online behandeling hebben gevolgd voor een depressieve stoornis of een angststoornis. Het doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van ervaringen van patiënten met de online behandeling en wat hen wel of niet motiveerde om door te gaan na de eerste module. Door middel van semigestructureerde interviews zijn patiënten geïnterviewd die in het afgelopen jaar of recent zijn uitgeschreven en de online...


Pagina's