Overzicht Onderzoek

Het voorliggend onderzoek behandelt de vraag hoe onlinebehandeling gebaseerd op cognitievegedragstherapie door de hulpverleners in Dimence-Almelo beoordeeld wordt. onlinebehandeling wordt de laatste jaren steeds meer gebruikt, de effectiviteit voor bepaalde doelgroepen, met name angst- en depressiecliënten is al bewezen. Toch wordt het in de praktijk nog weinig gebruikt. In voorliggend onderzoek wordt de GGZ-instelling Dimence Almelo als voorbeeld hiervoor gebruikt.


Online behandeling zou kunnen bijdragen aan het efficiënt invullen van wachttijden en het sneller oplossen van wachtlijsten. Daarnaast zouden behandelaren hun tijd efficiënter kunnen indelen. Een nadeel van online behandelen ligt echter in de hoge drop out percentages. De gebruikersvriendelijkheid van een online behandeling zou kunnen bijdragen aan het verminderen van deze drop out percentages. Binnen Dimence (Almelo) wordt gebruik gemaakt van een online psycho-educatie programma, gebaseerd op...


Doel:Het eerste doel van het onderzoek is kijken of er meer sprake is van variabiliteit of van stabiliteit in de kwaliteit van het emotioneel beschikbaar zijn van een ouder in relatie tot diverse kinderen behorende bij het gezin. Hiertoe dient bekeken te worden of er verschillen zijn op de ouderschalen van de Emotional Availability Scales (EAS) (Biringen, 2000) waarop een specifieke ouder scoort ten aanzien van zijn of haar meerdere kinderen betreffende de emotionele beschikbaarheid van de...


Achtergrond: Drop-out is een complex probleem in de ggz, zo ook bij de VERS-training. Eerder onderzoek laat verschillende voorspellende factoren en tegenstrijdige bevindingen zien. Doel: Onderzoeken of met de beschikbare informatie bij aanvang van de VERS-training voorspellers voor drop-out aan te wijzen zijn. Dit om drop-out te kunnen voorkomen, door de indicatie voor de training te verbeteren of ondersteuning naast de training te kunnen bieden.


Het spiegelneuronsysteem lijkt niet goed te functioneren bij mensen met autisme. Dit is in verschillende onderzoeken aangetoond. Er is tevens een lineair verband tussen de mate van autistische klachten en de activiteit van het spiegelneuronsysteem gevonden. Het onderzoek richt zich op de oorsprong van de sociale moeilijkheden in autisme spectrum stoornissen (ASS).


Centraal in deze studie staat de relatie tussen verschillende aspecten of dimensies van religie en/of levensbeschouwing enerzijds en de symptomen, het beloop en het behandelresultaat bij clienten met angst- en/of stemmingsklachten anderzijds. Naar de verhouding tussen religie en angst- en/of stemmingsstoornissen is relatief weinig onderzoek gedaan, zeker in patientenpopulaties.


In eerder onderzoek werd een verband gevonden tussen ASS en religieuze beleving. Naarmate de orthodox-protestante respondenten meer autistische kenmerken rapporteerden, ervoeren zij meer angst en onzekerheid in relatie tot God. In deze studie wordt onderzocht in hoeverre deze geloofsbeleving kenmerkend is voor mensen met ASS met verschillende religieuze/ levensbeschouwelijke achtergronden.


Patients with a bipolar disorder and currently suffering from anacute mania episode often require hospitalization. We explored patient problems, desired patient outcomes, and nursing interventions by individually interviewing 22 nurses. Qualitative content analysis gave a Top 5 of patients problems, desired patient outcomes and nursing interventions, identified as most important in the interviews. We then conducted three focus group meetings to gain greater insight into these findings.


Aanleiding: Depressie en angststoornissen zijn veel voorkomende gezondheidsproblemen onder volwassenen in Nederland. Deze stoornissen hebben een grote negatieve invloed op het functioneren en de kwaliteit van leven van de patient. Bovendien leiden dergelijke stoornissen jaarlijks tot enorme zorgkosten. Naast behandeling is er in toenemende mate evidentie voor preventie als kosteneffectief alternatief om de incidentie van psychische stoornissen te verminderen.


Doelstelling: Inzicht krijgen in het proces van persoonlijk herstel bij patienten met verslavingsproblemen in combinatie met Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) of een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Methoden: Cross-sectionele kwalitatieve studie met behulp van diepte-interviews met 21 SUD patienten met een comorbide ADHD (SUD+ADHD: N = 9) of ASD (SUD+ASD: N = 12).


Pagina's