Overzicht Onderzoek

nleiding:In augustus 2018 is een verkennend pilot onderzoek gedaan naar de inzet van de ‘companion pet dog’ (hierna: robothond) bij mensen met een autismespectrumstoornis die in klinische behandeling zijn bij Lorna Wing, onderdeel van het Specialistische Centrum Ontwikkelingsstoornissen (SCOS), Dimence. Het betreft een pluche robothond die blaft als je tegen hem praat, die geaaid en geknuffeld kan worden en die een nagebootste hartslag heeft waarvan de frequentie afneemt naarmate de hond meer...


Het promotieonderzoek borduurt voort op een in 2017 gestart RAAK-Publiek onderzoek getiteld ‘De bijdrage van ervaringsdeskundigheid van professionals in de praktijk van zorg en welzijn1’. Een eerste kwantitatieve meting (n=1890) en kwalitatieve dataverzameling versterken de aanname dat een aanzienlijk percentage (45%) van de professionals een potentieel aan ervaringskennis heeft en een deel van hen wil dit ook wil benutten. Professionals ervaren vaak nog moeilijkheden om de beide rollen (...


Het doel van dit initiatief is om met behulp een algoritme, dat wordt gemaakt m.b.v. Machine Learning, een voorspellingstool te ontwerpen voor de basis-ggz. Gedurende de behandeling kan de tool aangeven wie er wel/niet zal profiteren van de behandeling. Er wordt oa. gebruik gemaakt van ROM-tussenmetingen. Dit is een samenwerking van een aantal ggz-aanbieders en het Trimbos. Er worden geen data gedeeld. Onderzoekers van de ggz-aanbieders analyseren de data van hun eigen organisatie en werken...


Aanleiding:De multidisciplinaire richtlijn bipolaire stoornissen (Kupka et al., 2015) adviseert om zelfmanagement te bevorderen bij mensen met een bipolaire stoornis door middel van het opstellen van een signaleringsplan. Er is echter geen duidelijk beeld hoe patiënten hun gedrag, emoties en acties daadwerkelijk beschrijven en of er overeenkomsten zijn in de wijze waarop zij hun signaleringsplan vormgeven. Hierdoor is er veel verschil in de uitwerking van signaleringsplannen.DoelstellingHet...


Aanleiding:Binnen ggz- instelling Dimence wordt er gewerkt met signaleringsplannen. Tijdens de behandeling wordt het signaleringsplan als interventie ingezet om patiënten inzicht te laten krijgen in de signalen en symptomen die specifiek voor de desbetreffende patiënt zijn met als doel het voorkomen van terugval. Er is nog maar weinig bekend over hoe patiënten met een dubbele diagnose hun gedrag, waarnemingen en gedachten beschrijven in de verschillende fases van het signaleringsplan en welke...


Binnen Dimence zijn de traditionele acute opnameafdelingen omgebouwd naar HIC-afdelingen. Binnen de drie regio’s worden in Almelo en Deventer sinds een aantal jaren gewerkt volgens het HIC-model, regio Zwolle is per maart 2019 gestart. Dit betekent dat separeers niet meer bestaan binnen de acute opnameafdelingen van Dimence en daar alleen nog maar wordt gewerkt met Extra Beveiligde Kamers (EBK). Op dit moment is er nog geen wetenschappelijke evidentie bekend over de veranderingen binnen acute...


Inleiding:Metabole verstoringen bij patiënten met een psychiatrische aandoening is een bekend probleem, wat kan leiden tot somatische comorbiditeit. Dit resulteert in dat psychiatrische patiënten 10-15 jaar eerder komen te overlijden in vergelijking tot de gezonde populatie. Een deel lijkt te worden veroorzaakt door de psychofarmaca, maar gewichtstoename en glucose verstoringen treden ook op bij patiënten die geen psychofarmaca gebruiken. Daarnaast is bekend dat het percentage van...


Sinds de komst van de DSM-5 wordt de ernst van een verstandelijke beperking (LVB) niet langer vastgesteld aan de hand van het IQ, maar aan de hand van de ernst van de problemen in het adaptieve functioneren. Voorbeelden van adaptieve vaardigheden zijn douchen, boodschappen doen, geldbeheer, omgaan met gezag en nadenken voor je handelt. Het vaststellen van een LVB dient te gebeuren met een gevalideerd meetinstrument, echter in Nederland is geen (kort) instrument beschikbaar. De Adaptieve...


Aanleiding:In april en mei 2018 zijn er bij de Tender Twente interviews met behandelaren uitgevoerd naar het gebruik van Minddistrict binnen de behandeling, met name omdat het gebruik achterblijft op de verwachtingen. Uit dit onderzoek is onder andere naar voren gekomen dat een reden hiervoor is dat Minddistricht niet in het systeem zit van behandelaren: regelmatig denken ze er niet aan of het wordt de bewuste keuze niet met de patiënt besproken. Indien het wel besproken wordt, blijkt het vaak...


Aanleiding:Deze studie is een samenwerking tussen onderzoekers op academisch vlak en in praktijk instellingen in tien landen waarin er systematisch feedback wordt gebruikt in de zorg. We zullen bij deze studie een theoretisch kader hanteren dat vaak gebruikt wordt bij de verspreiding van innovaties in de medische instellingen, de zogenaamde Normalization Process Theory (NPT May & Finch, 2009). Dit kader zullen we gebruiken voor het verzamelen en analyseren van interview data met therapeuten...


Pagina's