Overzicht Onderzoek

Aanleiding:De aanleiding voor dit onderzoek is dat er eerder onderzoek is gedaan naar significant othersn dat dit een moeilijk thema bleek. Daarnaast heeft Transfore niet direct de functie om significant others te behandelen maar voelt het wel de maatschappelijke betrokkenheid. Daarbij stelt de literatuur dat significant others ook een zwaar belastende tijd doormaakt en dat een sterk netwerk (waaronder significant others) mogelijk de kans op recidive verkleint. Doel onderzoek:Om Transfore een...


Aanleiding:Er heerst rondom de psychiatrie een stigma, maar in hoeverre zijn mensen bekend met psychiatrische aandoeningen en begrijpen zij wat er aan de hand is?In ons onderzoek willen wij gaan kijken naar de kennis en het begrip rondom psychiatrische ziekten bij directe betrokkenen rondom de patiënt, denk hierbij aan familie en vrienden. Op basis van de kennis en het begrip over psychiatrische aandoeningen die al bestaan willen wij een voorlichting op gang zetten om dit beeld te verbeteren en...


Aanleiding:Zelfmanagement wordt steeds belangrijker binnen de behandeling van de bipolaire stoornis. Het succesvol aanleren van zelfmanagement vaardigheden hangt niet alleen af van het individu, maar blijkt afhankelijk te zijn van vele factoren, zoals de sociale omgeving. Een mogelijke factor zou de mate van zelfmanagement aan het begin van de behandeling kunnen zijn. Doel onderzoek:Het doel van deze studie is te kijken of zelfmanagement gerichter kan worden toegepast binnen de behandeling en...


Doel onderzoek:Het doel van dit onderzoek is om de factoren in kaart te brengen die volgens behandelaren een belemmering vormen bij het gebruik van MindDistrict in de ambulante forensische ggz. Dit met als doel om het gat tussen wat er in theorie mogelijk is op het gebied van eHealth en wat er in de praktijk gebeurt proberen te dichten. Centrale vraagstelling en deelvragen:De vraag die centraal staat in dit onderzoek is als volgt: Welke factoren hebben volgens behandelaren invloed op het...


Aanleiding:Interventie PIEP zei de muis is een preventieve interventie voor KOPP/KVO-kinderen of kinderen met stress in de thuissituatie, in de leeftijd 4 t/m 8 jaar uit achterstandswijken. Deze preventie is in 2009 aangepast en nu wordt opnieuw naar de werkzaamheid van de interventie gekeken. Hypothese:Gezinsfunctioneren verbetertWelbevinden van het kind verbetertProbleemgedrag van het kind vermindert


Aanleiding:Chronische slapeloosheid (insomnie) heeft een negatieve invloed op het dagelijks fuctioneren en het beloop van psychiatrische stoornissen. Een kleinschalig (N=110) onderzoek onder forensisch psychiatrische patiënten duidt op een insomnie prevalentie van ca. 20%. Recente studies bij dezelfde patientenpopulatie tonen dat de ernst van insomnie geassocieerd is met een hogere mate van impulsiviteit en agressiviteit. Een effectieve behandeling van insomnie kan dus juist voor deze...


Doel onderzoek:Dit onderzoeksproject stelt zicht ten doel om de mogelijke associatie tussen problemen in de prikkelverwerking en agressieproblematiek in normaal- tot hoogbegaafde patiënten met een autismespectrumstoornis vast te stellen, te typeren en te relateren aan het niveau van autistisch gedrag. Centrale vraagstelling:In hoeverre is het sensorisch profiel geassocieerd met gerapporteerd agressief gedrag bij normaal- tot hoogbegaafde volwassenen met een autismespectrumstoornis? Hoe is deze...


Aanleiding:De consequentie van het gebruik van lithium en antipsychotica voor de hersenontwikkeling van kinderen is niet duidelijk. Doel onderzoek:In hoeverre heeft het intrauterien gebruik van lithium en antipsychotica invloed op de hersenontwikkeling van het kind Centrale vraagstelling:Hebben intra uterien aan lithium en/of antipsychotica blootgestelde kinderen subtiele structurele hersenveranderingen vgl met niet blootgestelde kinderen


Aanleiding:In de multidisciplinaire richtlijn ‘diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag’ wordt beschreven dat betrokkenheid bij een religieuze gemeenschap een beschermende factor is en meegenomen moet worden in de beoordeling van het suïciderisico. (1) Nu is de vraag in hoeverre religieuze achtergrond / levensbeschouwing (verder benoemd als r/l) tijdens een suïcidaliteitsbeoordeling wordt uitgevraagd door psychiaters en AIOS psychiatrie.


Doel onderzoek:Het doel van dit onderzoek is het inzicht krijgen in het gebruik en voorspellers van gebruik van Minddistrict in de forensische ggz. Centrale vraagstelling en deelvragenHet huidige onderzoek probeert antwoord te geven op twee overkoepelende onderzoeksvragen, gebaseerd op Sieverink et al. (2017b):Hoe wordt Minddistrict gebruikt door patiënten in de forensische ggz?Wat zijn de voorspellers voor adherentie en uitval aan Minddistrict?


Pagina's