Overzicht Onderzoek

Doel onderzoek:In kaart brengen van de gevolgen van het psychotherapeutisch behandeling gericht op borderline persoonlijkheidsstoornis bij de groep vrouwen met ASS Centrale vraagstelling en deelvragen:Wat zijn de gevolgen van (jarenlange) psychotherapeutische behandeling gericht op borderline persoonlijkheidsstoornis bij vrouwen met autisme spectrum stoornis?


Doel onderzoek:Inventariseren of de patiënten die binnen de divisie ouderen GGZ van Dimence de diagnose somatoforme stoornis (DSM-IV) of somatisch-symptoom stoornis (DSM-V) hebben of krijgen, wat betreft patiënt kenmerken overeen komen met de huidige literatuur. Hiernaast inzichtelijk maken of deze patiënten een behandeling gericht op SOLK krijgen en zo ja, welke.


Aanleiding:De behoefte om een applicatie voor symptoommonitoring en positieve psychologie interventies voor mensen met een bipolaire stoornissen te ontwikkelen en samen te brengen in een mobiele applicatie voor smartphones komt voort uit twee gesignaleerde ontwikkelingen/behoeften:a)         er zijn geen of weinig betrouwbare apps voor symptoommonitoring te downloaden (Nicolas e.a. 2015)b)         voor zover bekend zijn positieve psychologie interventies nog niet specifiek gemaakt voor...


Aanleiding:Het vertrekpunt is om een advies uit te brengen m.b.t. een nieuwe behandelaanbod geeft de indruk dat er patiënten zijn met stemming- en angstklachten, die deze klachten blijven houden ondanks behandeling binnen de SGGZ en mogelijk nu niet de meest passende zorg krijgen. Dit belemmert mogelijk ook de doorstroom vanuit de SGGZ. Voor het nieuwe behandelaanbod wordt de focus dan verlegt van klachtenreductie naar het leren leven met de klachten, autonomie bevorderend en uitgaande van de...


Doel:The purpose of the study is to gain insight in the perpetuating consequences of MUS in older adults, to improve treatment guidelines. This applies to1) Multidisciplinary treatment of MUS.2) Cognitive behavioural interventions.


Doel onderzoek:Onderzoeken of met behulp van experimentele computertaken op gebied van aandacht, sociale cognitie, inhibitie en leren, een onderscheid (cognitief profiel) gemaakt kan worden tussen groepen (psychopathie, verslaving). Wanneer dit lukt zal voor het opsporen van de gevonden cognitieve profielen van de verschillende groepen een neuropsychologisch onderzoeksinstrument worden ontwikkeld dat bruikbaar is voor de dagelijkse praktijk.


Doel onderzoek:Het doel van dit onderzoek is het inzicht verkrijgen in het applicatiegebruik van patiënten met een bipolaire stoornis en het leveren van nieuwe informatie op het gebied van applicatieontwikkeling voor de geestelijke gezondheidszorg.De uitkomsten van het onderzoek kunnen input leveren voor het promotieonderzoek WELLBE-BD, waardoor er bij de ontwikkeling van de applicatie aangesloten kan worden bij de wensen en behoeften van de doelgroep.


Doel:Een model ontwikkelen voor de (ambulante) GGZ om cliënten met jonge kinderen geïntegreerd, interdisciplinair en contextueel te behandelen waarbij de psychische klachten, het ouderschap, de ontwikkeling van het kind en de ouder-kindrelatie binnen de relationele en maatschappelijke context waarin zij leven een samenhangend geheel vormen. Het doel daarvan is om kwalitatief betere en efiicientere zorg te bieden en op de lange termijn de intergenerationele overdracht van psychopathologie te...


Aanleiding:Zelfdoding is een ernstig volksgezondheidsprobleem. Tot op heden is er weinig kennis over het proces waarbij suïcidale gedachten leiden tot suïcidaal gedrag. Uit onderzoek blijkt dat patiënten met een depressieve of bipolaire stoornis veel last hebben van repetitieve en zich opdringende suïcidale beelden en gedachten. Deze suïcidale intrusies worden ook Flash Forwards genoemd. Het betreft vaak voorstellingen van de toekomstige eigen suïcide, in het bijzonder van de verschillende...


Het meten van verandering (ROM) en het objectiveren en vergelijken van behandeluitkomsten (benchmarken) is in toenemende mate van belang in de GGZ. Ook willen we steeds meer weten en meten in minder tijd met de hoogst mogelijke betrouwbaarheid zonder de patient extra te belasten. Naast het feit dat de ambitie om ROM GGZ-breed uit te rollen wordt gehinderd door de aanzienlijke kostenpost die de afname van commercieel beschikbare meetinstrumenten met zich meebrengt en de ruime hoeveelheid...


Pagina's