Goossens, Peter

De ontwikkeling van de film interventie voor patiënten met een bipolaire stoornis.

Dit onderzoek is gestart in opdracht van SCBS Bipolaire Stoornissen binnen Dimence. Bij bipolaire stoornis type I beleeft de patiënt tenminste één volledige manische episode. In veel gevallen ervaart de patiënt stemmingswisselingen, tussen euforie en depressie met tussengelegen periodes waarin de stemming normaal is. Een manie uit zich in een ontremming met verhoogde stemming. Bij een depressie is er juist sprake van een remming en een sombere stemming (American psychiatric association, 2014).

Caregivers experiences of nursing care which their family members received during their hospitalization due to a manic episode, a qualitative research proposal design

Bipolaire stoornissen zijn ingrijpende psychiatrische ziekten. Tijdens een manie, moeten patiënten, vanwege gebrekkig ziekte-inzicht en probleemgedrag, vaak opgenomen worden op een gesloten psychiatrische afdeling. Het probleemgedrag veroorzaakt ook relatieproblemen tussen patiënt en mantelzorger, zoals uitputting van de mantelzorger. Tijdens een opname krijgt de patiënt behandeling, onder andere door verpleegkundigen. Verpleegkundige zorg bestaat uit begrenzen, de zorg van medicatie, structureren en het gebruik van steunende communicatie. Het is nodig om de ervaringen van de mantelzorgers te kennen om zo een beter afgestemde zorg te kunnen geven aan de patiënt.

Patient experiences with nursing care during a manic episode: a qualitative study with characteristics of phenomenology

Aanleiding:
Een opname op een gesloten afdeling is vaak noodzakelijk voor patiënten die gediagnosticeerd zijn met een bipolaire Ι stoornis en een acute, ernstige manische episode hebben. Tijdens deze opname is verpleegkundige zorg in combinatie met farmacotherapie essentieel. Literatuur over de hoe deze patiënten de verpleegkundige zorg ervaren, is zeer beperkt.

Herwonnen regie: Ervaringen van patiënten met een bipolaire stoornis met een signaleringsplan, een fenomenologisch onderzoek

Aanleiding: een bipolaire stoornis is een ernstige chronische psychiatrische ziekte. Het leren leven met deze ziekte vraagt zelfmanagement interventies van patiënten. Het maken en gebruiken van een signaleringsplan is één van de middelen. Patiënten kunnen hiermee regie in hun eigen leven hernemen. Er is tot nu toe geen onderzoek bekend dat specifiek ingaat op de ervaringen van patiënten met een bipolaire stoornis met het opstellen en gebruiken van een signaleringsplan.

Ervaren last van naastbetrokkenen gedurende een manisch episode van een patiënt met een bipolaire stoornis, een pilot onderzoeksprotocol MAEBEL (MAnische Episode en BELasting van naastbetrokkenen)

Een manische episode kan duidelijke beperkingen in werk, of normale sociale activiteiten, of relaties met anderen veroorzaken en is geassocieerd met een slecht gezin functioneren. Correlaties bestaan tussen veranderen van de patiënts stemming en het niet begrijpen van de patiënts gedrag door de naast betrokkenen, zich terugtrekken uit sociaal contact door naast betrokkenen en hun gevoel van hulpeloosheid hopeloosheid. Het door mantelzorgers gerapporteerde tekort aan professionele support is sterk gerelateerd aan een lage algehele gezondheidstoestand.

Dubbele loyaliteit ervaren door verpleegkundigen in relatie tot de patiënt met een bipolaire stoornis en hun naastbetrokkenen, een fenomenologische studie

De bipolaire stoornis wordt gekenmerkt door een patroon van terugkerende depressieve, manische, euthyme of gemengde episodes. Acute manie veroorzaakt duidelijke beperkingen in sociaal en werk functioneren. Het kan behoorlijk ontwrichtend zijn voor families en naastbetrokkenen. Om de manie en de verwachtte consequenties ervan te stoppen consulteren de naastbetrokken de verpleegkundige die bij de behandeling van de patiënt betrokken is. Naastbetrokkenen rapporten echter een gebrek aan professionele steun.

Bipolaire stoornissen.

Weisscher, N., Geerling, B., Stevens, A.W.M.M. & Goossens, P.J.J. (2013). In E. van Meekeren, & J. Baars (Eds.). Een psychische stoornis heb je niet alleen; praten met families en naastbetrokkenen (pp. 307-321). Amsterdam: Boom.

Collaborative care for patients with bipolar disorder: a randomised controlled trial.

Van der Voort, T.Y.G., van Meijel, B., Goossens, P.J.J., Hoogendoorn, A.W., Draisma, S., Beekman, A.T.F., & Kupka, R.W. (in press).  British Journal of Psychiatry.

Pagina's