Overzicht Publicaties

Bouman, Y.H.A., Ruiter, C. de, & Schene, A.H. (2010a). Legal and Criminological Psychology, 15, 357–372, doi: 10.1348/13-5532509X444528.


Bouman, Y.H.A., Schene, A.H., & Ruiter, C. de (2009). International Journal of Forensic Mental Health, 8 (4), 225-234.


Bouman, Y.H.A., Ruiter, C. de, & Schene, A.H. (2009). International Journal of Law and Psychiatry, 32, 348–354, doi: 10.1016/j.ijlp.2009.09.003.


Bouman, Y.H.A. & Bulten, B.H. (2009). T.I. Oei & M.S. Groenhuijsen (red.), Forensische psychiatrie en haar grensgebieden: Actualiteit, geschiedenis en toekomst. Deventer: Kluwer.


Bouman, Y.H.A., Ruiter, C. de, & Schene, A.H. (2008). The Journal of Forensic Psychiatry & Psychology, 19 (4), 484-501, doi: 10.1080/14789940701877669.


Bouman, Y.H.A., Nieuwenhuizen, Ch. van, Schene, A.H., & Ruiter, C. de (2008). Criminal Behaviour and Mental Health, 18, 279-291, doi: 10.1002/cbm.703.


Bovendeerd, B. (2018). International Federation of Psychotherapie (IFP) Congres, Amsterdam, juni 2018 (poster).


Bovendeerd, A.M. (2018).  Dimence Groep, Deventer The Netherlands (poster).


Pagina's