Overzicht Onderzoek

Aanleiding/doel: Voor Routine Outcome Monitoring (ROM) wordt gebruik gemaakt van meetinstrumenten om de progressie van een client tijdens een behandeling te monitoren. Bij psychogeriatrische clienten wordt geadviseerd om de ervaren belasting van de mantelzorgers te meten door middel van de EDIZ (Ervaren Druk door Informele Zorg). Er is sinds de ontwikkeling van de EDIZ in 1995 echter weinig onderzoek gedaan naar de psychometrische kwaliteit van de EDIZ. In dit onderzoek zijn een aantal...


Achtergrond: In een sterke ontwikkeling van online behandelingen in de geestelijke gezondheidszorg is er nog weinig onderzoek gedaan naar de betekenis van eHealth vanuit het perspectief van clienten met een dubbele diagnose. Doel: Inzicht in de mogelijke betekenis van eHealth in de behandeling vanuit het perspectief van clienten met ADHD en middelenafhankelijkheid.


Aanleiding: Het Illness Management & Recovery (IMR) groepsprogramma is ontwikkeld om clienten met Ernstige Psychische Aandoening (EPA) te ondersteunen in hun herstelproces. Onderzoeksvraag: Welke mechanismes uit het IMRgroepsprogramma hebben een positief effect op het herstelproces vanuit clientenperspectief?


Inleiding: Er is weinig onderzoek verricht naar het voorkomen van autisme of autistische trekken bij ouderen. De vraag is welke cognitieve functies achteruitgaan bij veroudering bij ASS en welke cognitieve functies verbeteren. De vraag is namelijk of bij mensen met specifieke dementiele beelden juist meer ASS symptomen aanwezig zijn. De hypothese is dat er bij patienten met frontale dementie meer ASS kenmerken zullen zijn dan bij patienten met Alzheimer.


Aanleiding: Er is weinig onderzoek gedaan naar het effect van een sociale vaardigheidstraining bij volwassenen met ASS. In de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van autisme spectrum stoornissen bij volwassenen (2013) staat dat op grond van het beschikbare onderzoek men een sociale vaardigheidstraining niet kan aanraden. In een recent onderzoek van Van Essen e.a. (2014) werd wel een positief effect van de training gevonden, onder andere op de spannings- en frequentie schalen...


Aanleiding:In West-Europa vormen zorguitgaven de grootste single item kostenpost van de collectieve uitgaven en zet deze in toenemende mate onder druk. Een oplossing voor dit probleem wordt gezocht in de vorm van taakherschikking. De omvang en samenstelling van beroepsgroepen in de zorg zijn echter niet alleen belangrijke bepalende factoren voor de kosten van zorg, maar ook voor de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg.


Rationale:E-health is binnen de ggz een beleidsspeerpunt om de zorg betaalbaar en bereikbaar te houden. Er is echter nog weinig evidentie voor de effectiviteit. E-health voor cliënten met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA) is nog weinig onderzocht. E-IMR, een gemengde interventie van e-health en standaard IMR-training, is ontwikkeld om het herstelproces van de cliënt te bevorderen. 


Aanleiding:Een substantieel deel van de zorg  binnen de ambulante kinder- en jeugdpsychiatrische afdelingen van Dimence is gericht op diagnostiek en behandeling van cliënten met autisme spectrumstoornissen (nader te noemen als ASS). De vraag naar diagnostiek en behandeling neemt toe zonder dat we precies weten wat de achterliggende  mechanismen van autisme zijn en hoe we het beeld in zijn grote diversiteit moeten begrijpen.  Om problemen die mensen met ASS in het dagelijks leven ervaren te...


ACHTERGRONDBeweging en slaap zijn aan elkaar gerelateerd. Onduidelijk is wat de richting van het verband is tussen beweging en slaap en of dit verschillend is voor depressieve en niet-depressieve personen. DOELHet onderzoeken van de bidirectionele relatie tussen beweging en slaap in het dagelijks leven met herhaalde metingen bij depressieve en niet-depressieve personen.


Pagina's