Artikeldatum

Regioplan voor een gezonde regio opgeleverd

Samen werken aan toegankelijke, hoogwaardige en betaalbare zorg

Op 21 december hebben zorgverzekeraar Zilveren Kruis, verschillende zorg- en welzijnsorganisaties en acht gemeenten in de regio IJssel-Vecht een gezamenlijk regioplan opgeleverd. In dit plan staan maatregelen die de partijen willen gaan nemen om zorg in de toekomst toegankelijk, hoogwaardig en betaalbaar te houden. Als de colleges van B&W van de acht gemeenten formeel akkoord gaan, gaan de partijen de komende jaren samen werken aan de uitvoering van dit regioplan.

Waarom een gezamenlijk regioplan?
De vraag naar zorg en ondersteuning neemt toe. Onder andere omdat de regio IJssel-Vecht (met nu 379.910 inwoners) flink vergrijst. Tegelijkertijd is er een tekort aan werknemers in de zorg- en welzijnssector, en zijn er steeds minder (potentiële) mantelzorgers. Als we op de huidige weg doorgaan wordt de druk op zorg- en welzijnsorganisaties alsmaar groter, en kan niet iedereen meer rekenen op goede en tijdige ondersteuning. Daarom werken Zilveren Kruis, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten onder de noemer Samen Gezond IJssel-Vecht samen aan een regionale aanpak.

In het regioplan staan de doelen van Samen Gezond IJssel-Vecht beschreven. Die doelen zijn ontwikkeld in zes coalities, waarin professionals van Zilveren Kruis, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten hebben nagedacht over de uitdagingen én oplossingen rondom zes thema’s: Gezond leven & preventie, Mentaal welbevinden, Vitaal ouder worden, Zorginnovatie en transformatie, Digitalisering en Arbeidsmarkt. In het regioplan beschrijft elke coalitie wat ze gaat doen om zorg en ondersteuning de komende vier jaar beter in te richten.

Bewuste inwoners
In het regioplan staat een stevig pakket doelen. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op meer ruimte voor leren en ontwikkelen voor zorgprofessionals. En voorziet het plan in een aanpak om de mentale vaardigheden in de samenleving te versterken, zodat mensen minder snel professionele psychische hulp nodig hebben. Ook worden inwoners gestimuleerd om gezonde keuzes te maken, door de gezonde keuze overal binnen handbereik te brengen. En innovaties op het gebied van digitalisering zijn essentieel: Die kunnen een grote bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van zorg, bijvoorbeeld door het creëren van één digitale voordeur voor inwoners.

Een belangrijk speerpunt is bewustwording en zelfregie bij inwoners. Hen uitdagen om zelf de touwtjes in handen te nemen ontlast de zorg. En het geeft patiënten de ruimte om zorg vorm te geven op een manier die past bij het leven dat zij leiden. Zorgprofessionals gaan meer aansluiten op de eigen regie van inwoners met een ondersteuningsvraag. En ook innovaties als digitale zelftriage kunnen zelfregie bevorderen en de druk op de zorg verminderen.

We willen het eerlijke verhaal vertellen over de noodzaak van een andere benadering van zorg. De uitdaging waar we als samenleving voor staan is niet alleen een vraagstuk voor de zorg, maar voor ons allemaal. Wat kun jij als 50'er nu doen om gezond te blijven, zodat je over 30 jaar minder zorg nodig hebt? Hoe kunnen we elkaar als inwoners beter ondersteunen, zodat specialistische zorg beschikbaar blijft voor hen die het nodig hebben? Dit plan is niet alleen voor ons, maar een oproep aan iedereen in de regio.” 
- Karin Leferink, raad van bestuur IJsselheem

We vinden het belangrijk dat ál onze inwoners mee kunnen doen. Graag willen we dat iedereen in de regio zich thuis voelt en de volledige kans krijgt om gezond en gelukkig op te groeien en oud te worden. Samen zetten we onze schouders eronder. Dit plan zorgt ervoor dat we de komende jaren nog meer met elkaar optrekken om samen te werken aan een gezonde regio.” 
- Bernard van den Belt, wethouder gemeente Kampen

Ook als gemeenten willen we hierin onze rol pakken. We willen bruggen slaan tussen het sociaal domein, de medische wereld, de ouderenzorg en bijvoorbeeld op het gebied van wonen. Het is een gezamenlijke opgave om te zorgen dat onze regio ook in de toekomst een fijne plek is voor onze inwoners, en dat zij de zorg en ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Samen kunnen we daarvoor zorgen, maar dan moeten we wel nu de juiste stappen zetten.” 
- Dorrit de Jong, wethouder gemeente Zwolle

"Met het regioplan hebben we met alle betrokken organisaties en gemeenten een mooie stap gezet. We staan nu aan het begin van een nieuw hoofdstuk voor de inrichting van de zorg en de ondersteuning van de gezondheid voor de inwoners. In nauwe samenwerking werken we verder aan de uitdagingen én de oplossingen rondom de zes thema’s voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in de regio.” 
- Rutger de Vries, senior manager Zilveren Kruis

 

Image
Regioplan Samen Gezond IJssel-Vecht