Verwijsmodel

Download

WijZ welzijn: welzijnswerk voor kwetsbare mensen

Stichting WijZ is een vrijwilligersorganisatie en biedt welzijnswerk voor kwetsbare mensen in de vorm van activiteiten in de wijk en diensten bij de mensen thuis. WijZ richt zich op mensen van alle leeftijden. WijZ werkt samen met veel organisaties in de gemeenten en wijken binnen haar werkgebied.

www.wijz.nu

De Kern: Maatschappelijke dienstverlening

Stichting De Kern ondersteunt bij problemen waar mensen zelf niet uitkomen, met algemeen maatschappelijk werk, school- en bedrijfsmaatschappelijk werk, sociaal raadslieden, groepswerk en hulp bij thuisadministratie.

www.stdekern.nl/verwijzers.

Mindfit: generalistische basis ggz en poh ggz

Mindfit biedt oplossingsgerichte blended behandelingen bij matige psychische klachten. We werken vanuit positieve psychologie, uitgaande van de veerkracht van de cliënt. De cliënt heeft zelf de regie. Ook biedt Mindfit herstelgerichte zorg aan mensen die, na behandeling in de sggz, langere tijd stabiel zijn. Daarnaast detacheert Mindfit POH’s ggz bij huisartsenpraktijken.

www.mindfit.nl/huisartsen

Jeugd ggz: basis ggz en specialistische ggz voor jeugd

Jeugd ggz ondersteunt kinderen en jongeren met psychiatrische problemen en hun omgeving. De ondersteuning is gericht op het oplossen van problemen en het beperken van de gevolgen daarvan voor het dagelijks leven. Waar mogelijk wordt de eigen kracht van de cliënt en zijn of haar netwerk gestimuleerd, om zo de behandeling te ondersteunen en deze zo kort mogelijk te laten duren.

www.jeugdggz.com/professionals

Dimence: specialistische ggz voor volwassenen

Dimence biedt specialistische ggz in Oost-Nederland: spoedeisende psychiatrie (24 uurs beschikbaarheidsfunctie), internethulpverlening, ambulante- en klinische zorg en verslavingspsychiatrie. Daarnaast beschikt Dimence over drie specialistische centra: het Specialistisch Centrum Bipolaire Stoornissen, het Specialistisch Centrum Ontwikkelingsstoornissen en Specialistisch Centrum SOLK en Somatisch-symptoomstoornissen.

www.dimence.nl/doelgroepen/verwijzers

Transfore: forensische ggz

Transfore is een stichting voor forensische psychiatrie in Oost-Nederland. In de forensische psychiatrie worden patiënten behandeld met psychiatrische problematiek, die grensoverschrijdend (delict)gedrag hebben vertoond of dreigen te vertonen. Zo draagt Transfore bij aan een veiliger samenleving.

www.transfore.nl/verwijzers-en-professionals  

Wanneer verwijzen naar specialistische ggz?

Een complex beloop van klachten betekent dat de toestand van de patiënt onveranderd of verergerd is, ondanks de behandeling bij huisarts of basis ggz. Ook bij risico op uitval en langdurige gezondheidsschade spreken wij van een complex beloop. In deze gevallen is verwijzing naar de specialistische ggz noodzakelijk. Bij behandeling in het kader van de Wet verplichte ggz, is verwijzing naar de specialistisch ggz altijd noodzakelijk. Een indicatie voor farmacotherapie is onvoldoende indicatie voor verwijzing naar de specialistische ggz.

Bij psychiatrische problematiek en (risico op) grensoverschrijdend gedrag kan worden verwezen naar Transfore, forensische ggz.

Wanneer verwijzen naar Jeugd ggz?

Patiënten jonger dan 18 jaar kunnen terecht bij Jeugd ggz voor zowel generalistische basis ggz als specialistische ggz. Verwijzing naar de specialistische ggz is bij jeugd aan te bevelen wanneer er sprake is van complexere problemen. De complexiteit kan liggen in het toestandsbeeld zelf of het toestandsbeeld kan gecompliceerd worden door de interactie met de omgeving (gezin, school, psychiatrie bij ouders etc.).

Wanneer verwijzen naar maatschappelijke dienstverlening en/of welzijnswerk?

Welzijnswerk (WijZ welzijn) en maatschappelijke dienstverlening (De Kern) kunnen een bijdrage leveren aan het welbevinden van mensen in het oplossen van problemen in hun dagelijks leven. Doorverwijzen kan wanneer er geen sprake is van een psychiatrische aandoening, of naast de behandeling door Jeugd ggz, Mindfit of Dimence.