Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid dat wordt uitgevoerd door de raad van bestuur. Ook ziet de Raad van Toezicht toe op een goed functioneren van de raad van bestuur. Daarnaast is de Raad van Toezicht belast met de benoeming, beoordeling, honorering en ontslag van de raad van bestuur.

De Raad van Toezicht heeft statutair de bevoegdheid om een aantal belangrijke besluiten van de raad van bestuur goed te keuren, zoals het meerjaren beleidsplan, de begroting en de jaarrekening.

De Raad van Toezicht van de Dimence Groep bestaat uit:

 • De heer drs. J.W. Boomkamp (voorzitter)      
   
 • De heer drs. J. Haringsma RA     
   
 • De heer dr. G.A. van Essen     
   
 • Mevrouw drs. R.M. Kamphuis MBA     
   
 • Mevrouw ir. M. Kinket-Breshamer (vicevoorzitter)     
   
 • De heer A.J. Kleinlugtenbeld MHA    

   
Notities: