Wie we zijn

De Dimence Groep is een organisatie voor geestelijke gezondheidszorg en welzijn in met name Oost-Nederland. Bij deze organisatie is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige stichtingen met ieder een eigen doelgroep. We vormen samen een groep en dat doen we niet zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. Zorg bieden is meer dan behandelen. De weg naar herstel bij psychische klachten gaat niet zozeer over het oplossen van klachten en beperkingen, maar vooral over wat het leven voor mensen betekenisvol maakt. Daarom heeft de Dimence Groep het welzijnswerk omarmd en verankerd in de organisatie. Met onze zeven stichtingen bieden we dus een breed palet aan behandeling en ondersteuning; van welzijnswerk tot specialistische geestelijke gezondheidszorg. 

Ontwikkelingen in de samenleving

De samenleving verandert, demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing, klimaatveranderingen, meer diversiteit en meer chronisch zieken zijn zichtbaar. Er moet meer zorg geleverd worden, voor minder of dezelfde hoeveelheid geld. Er ontstaat een tekort aan arbeidskrachten, niet alleen in de gezondheidszorg. 
Eigen regie voor burgers wordt belangrijker. De zorg digitaliseert en de connectiviteit van cliënt en zorgverlener neemt toe. Zorg en behandeling wordt meer persoonlijk afgestemd en er wordt meer kwaliteit en transparantie geëist. Niet-specialistische zorg wordt dichtbij huis geleverd en de focus verschuift van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’.

Wij zijn er trots op dat we een verschil kunnen maken en bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid binnen onze samenleving. Daar komt bij dat onze directe omgeving en stakeholders behoefte hebben aan een betrouwbare partner voor complexe vraagstukken op het gebied van geestelijke gezondheid en welzijn. De maatschappij vraagt van ons dat we:
• meer doen voor mensen die dreigen uit te vallen;
• investeren in de juiste doelgroepen;
• kennis delen en samenwerken en
• helpen de maatschappij veiliger te maken.

Vijf perspectieven

Wat we ook doen de komende jaren en hoe we ook met onze ambities omgaan, duidelijk is dat we het bieden van zorg en ondersteuning veilig willen stellen, evenals het werk(plezier) van de medewerkers. Het gaat daarbij onder andere over voldoende inzetmogelijkheden van personeel en lange termijn afspraken met zorgverzekeraars en andere financiers. Meer dan in het verleden is het een punt om te zorgen voor voldoende inkomsten en beschikbaarheid van personeel om de inhoudelijke doelen te halen. En uiteraard gaat het dan ook om de overhead en onkosten en de vraag wat minimaal noodzakelijk is en welke mogelijkheden er zijn om dit alles te beïnvloeden. In het proces van het verwezenlijken van onze ambities worden we een ander soort bedrijf. In dit nieuwe bedrijf past nieuw gedrag. Gedrag dat we met elkaar moeten ontwikkelen. 
Hierna bespreken we vijf perspectieven die daarbij van belang zijn.

 

1. Cliënten

Wij willen van toegevoegde waarde zijn voor onze cliënten. Daarom zoeken we samen met hen naar wat voor hen een goed leven inhoudt. Ook voor de groep cliënten die mentale ongezondheid ervaart. We dragen eraan bij om de doelen die daaruit voortkomen te realiseren vanuit onze expertise op het gebied van (het bevorderen van) de mentale gezondheid van cliënten en de verbinding tussen zorg en welzijn. We werken samen vanuit gelijkwaardigheid en gaan stigmatisering tegen.

Om dit te realiseren:
• betrekken we cliënten en hun netwerk;
• zoeken we naar wat voor hen belangrijk en van waarde is;
• richten we de focus op gezondheid en gedrag; vanuit de gedachte van de positieve psychologie;
•hebben we aandacht voor de maatschappelijke inbedding: de rollen die cliënten in de maatschappij vervullen;
• gaan we uit van het maximaal haalbare en betrekken we medewerkers bij het (leren) werken vanuit de positieve psychologie.

2. Innovatie, ontwikkeling en ondernemerschap

Omdat we ons op onderscheidende, speelse en verfrissende wijze presenteren zijn we voor financiers een ondernemende aanbieder van zorg en welzijn waarin het investeren waard is. Innovatie en ontwikkeling worden niet alleen vormgegeven in projecten en met behulp van extra middelen. Echte innovatie komt uit de mensen voort als zij geïnspireerd raken door mogelijkheden of een vraagstuk zien dat ze willen verbeteren of een situatie die ze willen veranderen. Daarom nemen leidinggevenden het voortouw om een voorbeeld te zijn voor inspiratie en ontwikkeling. De vorm waarin zij dit doen kan verschillen. De leidinggevende stimuleert het ondernemerschap, in de gesprekken met medewerkers staan hun inspiratie en passie voorop.
De komende jaren gaan we daarom (nog meer dan we al deden) onze eigen innovatieve mogelijkheden laten zien en benutten. 

3. Personeel

Om goed toegerust te raken voor de nieuwe werkelijkheid is het van belang dat alle medewerkers de komende jaren zich andere kennis, vaardigheden, competenties en mindset eigen maken. Om de verbinding te kunnen blijven maken met de ambities gaan we andere dingen van medewerkers vragen. Het gaat dan om het denken vanuit mentale gezondheid en positieve psychologie, innovatief denken en doen en het verrijken van hun digitale vaardigheden. Van medewerkers wordt gevraagd om de tijd te nemen om de vernieuwing in het werk onderdeel te maken van hun professionele identiteit. Per organisatieonderdeel worden verschillende accenten gelegd. Dit heeft ook consequenties voor de wijze waarop we gewend zijn op te leiden en bij te scholen.
Vanuit HRM&D vraagt dit om innovatieve, strategische en collectieve personeelsplanning, gericht op de ontwikkeling in de komende vijf jaar. Daarbij beperken we ons niet tot de instroom, maar is er zeker ook aandacht voor het behoud van (ouder) personeel. 
Als het gaat om het bevorderen van de mentale gezondheid, betreft dit ook de medewerkers van de Dimence Groep. Doel is het krijgen en behouden van voldoende gekwalificeerd personeel, dat is toegerust op de nieuwe manier van werken en organiseren en waarmee wij onze ambities waar kunnen maken.

4. Technologie

Ontwikkeling van ICT, digitalisering en automatisering is van groot belang om de (digitale) ambities te kunnen waarmaken. Zowel op het vlak van tegemoet komen aan de wensen van hulpvragers als om kostbare mensentijd vrij te maken voor alles wat een robot of computersysteem niet kan doen. Vanuit de leidinggevenden worden de verbetering van de technische mogelijkheden, slimmere gebruiksmogelijkheden en vergroting van de digitale vaardigheden genoemd. Als het gaat om de ontwikkeling naar een digitale organisatie is dit de eerste stap.
De eerste jaren zal het accent van de investeringen hierop moeten liggen. Slimmer gebruik maken van de techniek en tijd voor medewerkers om zich (breed) digitaal te ontwikkelen. Opvallend is dat de roep om (materiële) innovatie niet op de voorgrond staat. Toch zullen we zelf nieuwe vormen moeten blijven ontwikkelen en daar tijd voor vrijmaken. De tools die gebruikt worden hoeven we uiteraard niet allemaal zelf uit te vinden, maar wel moeten we goed leren gebruik te maken van wat al op de markt is.

5. Bedrijfsvoering

Het is van belang dat de bedrijfsvoering optimaal aansluit bij de ambities en uitgangspunten zoals omschreven in het meerjarenperspectief. Het gaat dan om gezonde bedrijfsvoering waarbij inkomsten en uitgaven met elkaar in evenwicht zijn in relatie tot ons meerjarenperspectief. Daarom zetten we in op optimale afspraken en samenwerking met onze financiers (van zorgverzekeraars tot banken). Blijven we onverminderd actief in het zoeken naar mogelijkheden om onze kosten omlaag te brengen (vierkante meters, reiskosten, werkplekken en dergelijke) en streven we naar toename van betekenisvolle uitkomsten. 
Ook vinden we het belangrijk om onze organisatie te verduurzamen. Onze ecologische footprint is daarbij leidend.

Keuzes maken

Wat gaan we dan precies doen en wat dus niet? Er moeten keuzes gemaakt worden.
Wanneer keuzes moeten worden gemaakt voor wat betreft de inzet van menskracht, middelen en aandacht zou de volgende vraag leidend kunnen zijn: draagt deze keuze of investering bij aan:
• de mentale gezondheid van burgers, cliënten, medewerkers?
• de beoogde cultuurverandering waarbij innovatiekracht en leren van elkaar worden versterkt?
• meer ondernemerschap (innovatie en ontwikkeling)?
• digitalisering van de organisatie en werkprocessen?
• het optimaal benutten van beschikbare technologie?
• meer efficiëntie in de bedrijfsvoering (verlaging kosten)?
• een goede samenwerking in de keten?
• meer invloed (op de buiten- en binnenwereld)?